KeyValue: {
    key: string;
    value?: string;
}

Type declaration

  • key: string
  • Optional value?: string

Generated using TypeDoc